finmex.pl
Szukaj
Close this search box.
Finmex

OGÓLNE WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Data aktualizacji: 28.12.2021

I. DEFINICJE

1. Na potrzeby niniejszego dokumentu, podane niżej terminy należy rozumieć następująco:

Dane Osobowe oznacza każdą informację na temat Klienta i/lub Uczestnika będącego osobą fizyczną umożliwiającą jego zidentyfikowanie.

Formularz oznacza formularz w formie elektronicznej lub w formie pliku udostępnianego przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu; lub jako załącznik do korespondencji e-mail wymienianej z Klientem; wypełniając Formularz Klient deklaruje wolę wzięcia udziału w Szkoleniu przez określonych Uczestników.

Informacje poufne oznacza wszelkie informacje na temat Organizatora i/lub Klienta w szczególności o charakterze organizacyjnym, finansowym, technicznym, technologicznym, gospodarczym, biznesowym, knowhow, oraz inne dane budujące jego przewagę rynkową, a także wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do przedmiotu Umowy przekazane w związku z zawarciem Umowy.

Konsument oznacza osobę fizyczną, która zawiera z Organizatorem Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Klient oznacza podmiot, który zawarł z Organizatorem Umowę, podmiotem tym może być:

1) osoba fizyczna (Konsument);

2) osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą

3) osoba prawna

4) jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której szczególna ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych.

Ogłoszenie oznacza informację na temat Szkolenia opublikowaną przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu.

Organizator oznacza spółkę FNE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ul. Koszykowa 61, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000926108, NIP 5272973280, REGON 520158081, kapitał zakładowy 5000 zł. Regulamin lub OWOS oznacza niniejszy dokument, regulujący rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia przez Organizatora usług w zakresie organizacji Szkoleń; Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie do Szkoleń organizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis oznacza platformę informatyczną https://finmex.pl/ (jak i każdą inną platformę, która odnosić się będzie do zapisów niniejszego Regulaminu); za pośrednictwem której Organizator publikuje Ogłoszenia o Szkoleniach, zarządza ich organizacją i zapisami.

Szkolenie oznacza organizowane przez Organizatora spotkanie, którego celem jest zaprezentowanie Uczestnikom informacji na temat wybranego zagadnienia.

Uczestnik oznacza osobę biorącą udział w Szkoleniu, którą może być zarówno Klient osobiście jak i inne osoby wskazane przez Klienta. Umowa oznacza stosunek prawny łączący Organizatora z Klientem, którego przedmiot stanowi świadczenie przez Organizatora usług w zakresie organizacji Szkoleń.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umów zawieranych przez Organizatora z Klientami.

2. Organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia Szkolenia na warunkach indywidualnie ustalonych, w sytuacji szkolenia zamkniętego organizowanego wyłącznie na zlecenie konkretnego Klienta.

III. ORGANIZACJA SZKOLEŃ

1. Organizator za pośrednictwem Serwisu udostępnia informacje o Szkoleniu, a w szczególności:

a) przedmiot (tematykę konkretnego Szkolenia),

b) formuła szkolenia: stacjonarne/online,

c) cenę uczestnictwa w Szkoleniu,

d) informację na temat dedykowanej grupy odbiorców oraz wymagań wstępnych (jeśli uczestniczenie w Szkoleniu wymaga wiedzy specjalistycznej),

e) harmonogram Szkoleń (planowane terminy oraz miejsca spotkań),

f) informację na temat języka w jakim będzie prowadzone Szkolenie,

g) krótki program Szkolenia (informacje na temat planowanych do omówienia zagadnień),

h) informacje na temat limitów Uczestników (minimalna i maksymalna ilość miejsc).

2. W ramach Szkoleń przeprowadzanych w siedzibie Organizatora, Organizator zobowiązuje się:

a) przygotować salę szkoleniową zgodnie z poniższymi standardami: – sala szkoleniowa, odpowiadająca rozmiarami liczbie Uczestników, – wyposażenie w sali szkoleniowej stosownie do przedmiotu Szkolenia (m.in. Flipchart, papier, markery, stoły, krzesła) – dostęp do mediów – typu: prąd, Internet,

b) zapewnić catering podczas przerw w trakcie Szkolenia: kawa/ herbata/ woda/ ciasteczka,

c) na czas trwania Szkolenia udostępnić Uczestnikom kartę ID typu „visitor”,

d) zapewnić prowadzenie Szkolenia przez osoby o wiedzy merytorycznej oraz doświadczeniu odpowiadającym tematyce Szkolenia, – koszty związane z zapewnieniem wskazanych powyżej świadczeń ponosi Organizator.

3. W przypadku Szkoleń organizowanych w miejscu wskazanym przez Klienta, dostarczenie zaplecza organizacyjnego (miejsce, wyposażenie, catering, dostęp do obiektów) oraz pokrycie kosztów tych świadczeń odbywa się na warunkach indywidualnie ustalonych przez Strony, w braku takich ustaleń koszty oraz organizacja tych świadczeń obciążają Klienta.

4. Szkolenia prowadzone w formie online odbywają się za pomocą środków porozumiewania na odległość. Organizator nie odpowiada za brak możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu przez Uczestnika spowodowany przyczynami technicznymi leżącymi po stronie Uczestnika.

5. Jeżeli w Ogłoszeniu wyraźnie nie wskazano odmiennie Organizator nie zapewnia:

a) żadnej z form ubezpieczenia zarówno osobowego jak i majątkowego Uczestników,

b) kosztów noclegów,

c) kosztów dojazdu.

6. Umowa stanowi umowę starannego działania i nie gwarantuje rezultatu w postaci osiągnięcia przez Uczestników określonych umiejętności.

7. Uczestnik zobowiązany jest do dbania ze szczególną ostrożnością o powierzony mu przez Organizatora sprzęt. Klient ponosi względem Organizatora odpowiedzialność odszkodowawczą za uszkodzenie sprzętu przez siebie jak i Uczestników, którym zapewnił udział w Szkoleniu.

8. Od chwili rozpoczęcia Szkolenia Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń wydanych przez osobę prowadzącą Szkolenie oraz pracowników ochrony Organizatora, dotyczących przebiegu i organizacji Szkolenia oraz mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami porządkowymi i BHP.

9. Osoba prowadząca Szkolenie po uprzednim upomnieniu ma prawo odmówić – bez prawa do zwrotu opłat poniesionych z tytułu udziału w Szkoleniu – dalszego udziału w Szkoleniu Uczestnikowi:

a) który swoim zachowaniem uniemożliwia dalsze prowadzenie Szkolenia,

b) w jakikolwiek sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu,

c) narusza wewnętrzne regulaminy postępowania, regulaminy budynku lub inne przepisy porządkowe obowiązujące w miejscu przeprowadzenia Szkolenia.

IV. REJESTRACJA

1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie Formularza przez Klienta. Klient zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi oryginał Formularza z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta. Wyjątkowo Organizator może dopuścić przedstawienie Formularza w formie dokumentowej.

2. Wzór Formularza stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Wypełniając Formularz Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz, że akceptuje jego treść. 4. Wypełniając Formularz Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych niezbędnych do zawarcia Umowy:

a) Imię i nazwisko/ Firma,

b) Adres zamieszkania/ adres siedziby

c) Numer PESEL/NIP/numer paszportu,

d) Adres e-mail,

e) Numer telefonu,

A także danych poszczególnych Uczestników, którym zapewnia udział w Szkoleniu:

a) Imię i nazwisko,

b) Adres e-mail (w przypadku rejestracji grupy Uczestników niezbędne jest podanie przynajmniej jednego adresu e-mail do osoby wyznaczonej na koordynatora Szkolenia ze strony Klienta).

5. Osoba wprowadzająca dane w imieniu Klienta i/lub Uczestnika zobowiązana jest:

a) posiadać upoważnienie w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności w jego imieniu i na jego rzecz,

b) posiadać zgodę na wprowadzenie danych na jego/jej temat do Formularza,

c) zobowiązać go/ją do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień. – złożnie podpisu pod treścią Formularza jest równoznaczne z potwierdzeniem otrzymania stosownych upoważnień oraz wypełnieniem zobowiązań, o których mowa powyżej.

6. O zakwalifikowaniu na Szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Uczestnik, który z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Szkoleniu, może zostać umieszczony na liście rezerwowej. O miejscu na liście rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia udziału w Szkoleniu – w wiadomości przesłanej na podany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzi rezerwację udziału Uczestnika/ów w Szkoleniu. Moment potwierdzenia rezerwacji udziału w Szkoleniu przez Organizatora stanowi moment zawarcia Umowy.

V. ZMIANY I ODWOŁANIE SZKOLEŃ

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej jako prowadzący Szkolenie, bez konieczności uprzedniego poinformowania Klientów i Uczestników. Organizator jest zobowiązany zadbać aby osoba zastępująca prowadzącego Szkolenie posiadała odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę merytoryczną na poziomie równym do osoby zastępowanej.

2. Zmiana osoby prowadzącego nie stanowi zmiany warunków Umowy.

3. Organizator ma prawo odwołać Szkolenie jeśli zapisana liczba Uczestników nie gwarantuje udziału w Szkoleniu minimalnej liczby Uczestników wskazanej w Ogłoszeniu – najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia.

4. W razie odwołania Szkolenia przez Organizatora Klient ma prawo stosownie do swojej decyzji:

a) odstąpić od Umowy; a w tym celu wysyła wiadomość e-mail z informacją o chęci odstąpienia na biuro@finmex.pl,

b) na warunkach indywidualnie ustalonych z przedstawicielem Organizatora zadeklarować udział w innym Szkoleniu;

5. Na podjęcie decyzji wskazanej w ust. 4 powyżej Klient ma 14 dni od dnia uzyskania od Organizatora informacji o odwołaniu Szkolenia. Klient przekazuje Organizatorowi informację o podjętej decyzji wysyłając wiadomość na adres: biuro@finmex.pl. Na wypadek nie otrzymania przez Organizatora decyzji Klienta w tym czasie – Organizator ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem wskazanym w ust. 6 poniżej.

6. Odstąpienie od Umowy powoduje po stronie Organizatora obowiązek zwrotu całej zapłaconej przez Klienta w związku z zawarciem Umowy opłaty za Szkolenie, które się nie odbyło (cena Szkolenia) – w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient w celu dokonania płatności lub w formie vouchera na inne szkolenia, prowadzone przez Organizatora.

7. Na wypadek gdyby w okolicznościach wskazanych w ust. 4 powyżej Klient zadeklarował udział w Szkoleniu, którego wartość odbiega od wartości Szkolenia pierwotnie zadeklarowanego, strony zobowiązane są dokonać następującego rozliczenia świadczeń:

a) dla Szkoleń, których wartość przewyższa wartość poprzedniego Szkolenia: Klient zobowiązany jest wpłacić różnicę w wartości Szkoleń poprzez dokonanie zapłaty zgodnie z informacjami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz instrukcjami Organizatora,

b) dla Szkoleń, których wartość jest niższa niż wartość poprzedniego Szkolenia – Organizator zwraca Klientowi różnicę w wartości Szkoleń – w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Klienta informacji na temat numeru rachunku bankowego na który zwrot ma zostać dokonany.

VI. PŁATNOŚCI

1. Udział w Szkoleniu wiąże się z koniecznością poniesienia opłat. Zgłaszając udział w Szkoleniu, Klient zobowiązuje się dokonać opłaty za udział w Szkoleniu zadeklarowanej liczby Uczestników.

2. Organizator jest uprawniony odmówić udziału w Szkoleniu Uczestnika, co do którego płatność za udział w Szkoleniu nie zostanie uregulowana do dnia Szkolenia. Organizator może – pod warunkiem dopuszczenia do udziału w Szkoleniu – zażądać potwierdzenia dokonania wpłaty za Szkolenie od Klienta, który dokonuje wpłaty później niż 3 dni przed planowanym terminem Szkolenia.

3. Koszt udziału w poszczególnych Szkoleniach jest podany za pośrednictwem Serwisu i obejmuje wyszczególnione w treści Ogłoszenia świadczenia. Cena i zakres świadczeń są ustalane indywidualnie dla każdego Szkolenia.

4. Opłatę za Szkolenie Klient uiszcza przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w Formularzu lub przez bramkę płatności PAYNOW. Dostępne formy płatności online to: BLIK, przelew online, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, Google Pay.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

6. Płatności za udział w Szkoleniu Klient dokonuje w terminie 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi wypełnionego Formularza, z zastrzeżeniem, że:

a) Jeśli wskazany w zdaniu poprzednim 14 dniowy termin wypada po dacie Szkolenia Klient zobowiązany jest dokonać płatności nie później niż przed rozpoczęciem Szkolenia; chyba że:

b) z treści Formularza wynika inny termin zapłaty i termin ten został wskazany/zaakceptowany przez Organizatora – termin podany w treści Formularza jest wiążący.

7. Brak płatności w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5 powyżej powoduje anulowanie rezerwacji miejsca na udział w Szkoleniu, w związku z czym Organizator jest uprawniony oferować miejsce na udział w Szkoleniu podmiotom trzecim.

8. Organizator wystawia fakturę VAT za udział w Szkoleniu.

9. Wypełniając stosowne pola Formularza Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w postaci pliku na podany adres e-mail.

10. Organizator zachowuje prawo do 100% należnego od Klienta wynagrodzenia jeśli Klient/Uczestnik w całości lub w części zrezygnuje z udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Organizatora. Powyższe nie wyłącza postanowień pkt. XII Regulaminu w zakresie w jakim gwarantują możliwość odstąpienia od Umowy Klientom będącym Konsumentami.

11. Dostępne metody dostawy oraz ich koszt są widoczne w momencie składania zamówienia.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta/Uczestnika powstałe w wyniku:

a) podania przez Klienta/Uczestnika nieprawdziwych lub niepełnych informacji niezbędnych do realizacji Umowy,

b) naruszenia przez Klienta/Uczestnika przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu,

c) siły wyższej lub wyłącznej winy osoby trzeciej,

d) za działania osób występujących w imieniu Klienta/Uczestnika bez odpowiedniego umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu,

e) działania lub zaniechania Klienta/Uczestnika, lub działania i zaniechania osoby trzeciej,

f) straty finansowe spowodowane brakiem udziału Uczestnika w Szkoleniu,

g) straty finansowe spowodowane odmową dalszego udziału w Szkoleniu Uczestnika, z uwagi na naruszenia opisane w pkt. III ust. 8 lit. a – c Regulaminu.

3. Odpowiedzialność Organizatora względem Klientów i/lub Uczestników niebędących Konsumentami jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej przez nich w związku z udziałem w Szkoleniu

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta/Uczestnika pozostające w związku z zawarciem Umowy i udziałem w Szkoleniu względem osób trzecich.

5. W przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osobę trzecią prawnie uzasadnionych roszczeń z tytułu naruszenia przez Klienta/Uczestnika praw tejże osoby trzeciej Organizator poinformuje o zgłoszeniu Klienta/Uczestnika o takim zdarzeniu.

6. Klient – nie będący Konsumentem – zobowiązuje się uwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności związanej ze zgłoszonym naruszeniem o którym mowa w ust. 5 powyżej, w tym wstąpi na miejsce Organizatora do ewentualnych postępowań sądowych lub też przystąpi do nich w charakterze interwenienta ubocznego; a także zwróci Organizatorowi wszelkie poniesione przezeń koszty w tym kwoty ewentualnych odszkodowań zasądzonych prawomocnym orzeczeniem lub uznanych zaakceptowaną przez Organizatora ugodą sądową oraz koszty zastępstwa procesowego.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Dostarczane Uczestnikom egzemplarze materiałów szkoleniowych przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania.

2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.

3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz kopiować wyłącznie na użytek własny, w celach prywatnych związanych z pogłębianiem wiedzy uzyskanej na Szkoleniu. Reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja materiałów w celach innych niż niekomercyjne jest zabroniona.

5. Organizator nie odpowiada za naruszenia praw autorskich osób trzecich spowodowane zachowaniem Klientów i Uczestników.

6. Wizerunek osoby prowadzącej Szkolenia podlega ochronie prawnej, zaś jego utrwalanie i rozpowszechnianie wymaga zezwolenia. Uczestnikom zabrania się nagrywania Szkolenia przy użyciu aparatury rejestrującej obraz i/lub dźwięk (w tym również przy użyciu telefonów komórkowych).

IX. POUFNOŚĆ I ZAKAZ KONKURENCJI

1. W związku z wykonaniem Umowy strony (Klient, Organizator) wzajemnie dostarczają sobie Informacje Poufne.

2. Każda ze stron zobowiązuje się utrzymać w poufności i nie ujawniać bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony jakiejkolwiek osobie trzeciej Informacji Poufnych uzyskanych w związku z wykonaniem Umowy.

3. Klient zobowiązuje się zobowiązać do przestrzegania zasad w zakresie poufności wskazanych przez siebie Uczestników Szkolenia.

4. Zobowiązania Stron nie obejmują Informacji Poufnych, które:

a) były znane z innych źródeł;

b) zostały publicznie ujawnione w sposób nie stanowiący naruszenia Regulaminu.

5. Zobowiązania Stron w zakresie obowiązku zachowania poufności wygasa z upływem 1 roku od daty przeprowadzenia Szkolenia.

X. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Przed przystąpieniem do szkolenia, każdy użytkownik musi spełnić poniższe podstawowe wymagania techniczne niezbędne do uzyskania płynnej transmisji podczas spotkania:

– Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);
– 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);
– Kamera internetowa. Uwaga – bardziej zaawansowane zewnętrzne kamery mogą wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania;
– Mikrofon i głośniki, lub zestaw słuchawkowy.
– System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera;
– Dostęp do poczty elektronicznej
– Dostęp do łącza Internetowego o minimalnej przepustowości 5 Mbps (ruch przychodzący), 2,5 Mbps (ruch wychodzący).

XI. DANE OSOBOWE

1. Dokonując zapisu na Szkolenie Klient w treści Formularza podaje Dane Osobowe niezbędne do realizacji Umowy z Organizatorem:

a) Imię i nazwisko/ Firma,

b) Adres zamieszkania/ adres siedziby

c) Numer PESEL/NIP/numer paszportu,

d) Adres e-mail,

e) Numer telefonu, Klient, który zgłasza udział w Szkoleniu Uczestników, podaje również dane osobowe Uczestników:

a) imię i nazwisko,

b) Adres e-mail.

2. Wszelkie dodatkowe Dane Osobowe nieoznaczone w treści Formularza Klient/Uczestnik podaje z własnej inicjatywy, za swoją dobrowolną zgodą. Podając dodatkowe dane Uczestników Klient potwierdza, że został upoważniony do podania tych danych zgodnie z dobrowolnie udzieloną przez te osoby zgodą.

3. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator – dalej „Administrator”.

4. Administrator przetwarzana dane na temat Klientów i Uczestników w następujących celach:

a) Dane Osobowe podane w Formularzu do podjęcia czynności: – niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy, – niezbędnych do rozliczenia Umowy, – egzekwowania ewentualnych roszczeń wynikajacych z Umowy, – kontaktowania się z Klientem i Uczestnikami celem przekazywania im informacji o Szkoleniu,

b) Dane na temat wizerunku twarzy, cech fizjologicznych i behawioralnych zarejestrowane na obrazie monitoringu w obiektach Administratora, w których prowadzone są Szkolenia – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony przyszłych roszczeń z tym związanych,

c) Dane osobowe na temat imienia i nazwiska podane podczas uzyskiwania dostępu do pomieszczeń w których prowadzone są Szkolenia (księga wejścia i wyjścia, identyfikator) – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i imienia oraz ochrony przyszłych roszczeń z tym związanych,

d) Dane osobowe na temat imienia i nazwiska podane podczas wypełniania listy obecności na Szkoleniu oraz formularza potwierdzenia wykonania usługi – celem zweryfikowania tożsamości osób uczestniczących w Szkoleniu, zapewnienia udziału we Szkoleniu wyłącznie podmiotom uprawnionym z Umowy zawartej z Organizatorem oraz celem potwierdzenia wykonania zobowiązań przez Organizatora,

e) Dane osobowe na temat imienia i nazwiska oraz adresu e-maii i/lub numeru telefonu i/lub adres do korespondencji w celach podejmowania czynności marketingowych, na które Klient wyraził zgodę – w szczególności polegających na udostępnianiu informacji na temat oferowanych przez Organizatora Szkoleń.

f) Dane uzyskane w trakcie Szkolenia prowadzonego w formule online (m.in. adres IP, dane logowania, login) – w celu zapewniania Uczestnikom możliwości udziału w Szkoleniu.

5. Administrator dokonuje przetwarzania Danych Osobowych: a) w stosunku do Danych Osobowych wskazanych w ust. 4 lit. a), d) i f) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) w stosunku do Danych Osobowych wskazanych w ust. 4 lit. b) i c) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c) w stosunku do Danych osobowych wskazanych w ust. 4 lit. e) oraz innych Danych Osobowych przekazanych z inicjatywy Uczestnika – na podstawie art. 6 ust.1 lib. a) RODO. 6. Klient/Uczestnik, którego Dane Osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

d) złożenia skargi do organu nadzorczego,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres: a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody – do jej odwołania,

b) w zakresie danych przetwarzanych do celów realizacji Umowy – przez okres maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia Szkolenia,

c) w przypadku roszczeń faktycznie dochodzonych – najpóźniej do czasu zakończenia stosownego postępowania sądowego oraz następujących po nim postępowań egzekucyjnych – każdorazowo nie dłużej niż do czasu spełnienia celu dla którego Dane osobowe są przetwarzane.

8. Dane osobowe będą przekazywane w ramach wewnętrznych struktur Administratora tj. pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym (procesorom) zaangażowanym w proces przetwarzania danych z upoważnienia Administratora – niezbędny do wykonania Umowy oraz realizacji innych celów przetwarzania, na które Klient/Uczestnik wyraził zgodę.

XII. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Szkolenia wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres Organizatora: biuro@finmex.pl najpóźniej 7 dni od daty zakończenia Szkolenia.

2. Reklamacje powinna zawierać następujące informacje:

a) dane identyfikujące osobę składającą reklamację,

b) dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację,

c) dane dotyczące Szkolenia,

d) powody reklamacji,

e) fakultatywnie: sugerowany przez Klienta sposób rozwiązywania reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie nie później niż 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4. W przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie o kolejne 14 dni roboczych.

5. Reklamacje złożone po terminie lub w inny sposób naruszajace zapisy niniejszego Regulaminu – nie będą rozpatrywane.

XIII. ODSTĄPIENIE

1. Zapisy niniejszego punktu Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.

2. Klient może w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy, może zostać zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać następujące dane:

a) dane umożliwiające identyfikację Klienta,

b) wskazanie terminu i tematyki Szkolenia, których Umowa dotyczy. Fakultatywnie oświadczenie może również zawierać wyjaśnienie dotyczące powodów odstąpienia od Umowy.

5. Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli wyrazi zgodę na spełnienie na jego rzecz świadczenia przed datą upływu terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu.

6. Organizator może odmówić spełnienia świadczenia na rzecz Klienta/Uczestnika jeżeli dzień rozpoczęcia Szkolenia przypada w okresie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, a Klient nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przez Organizatora przed upływem tego terminu.

7. Odstąpienie przez Klienta po terminie zorganizowania Szkolenia, nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za spełnione na jego rzecz świadczenie.

8. W razie odstąpienia od Umowy Organizator zwraca poniesione przez Klienta opłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient w celu dokonania płatności za Szkolenie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9. Zapisy niniejszego punktu Regulaminu nie uprawniają do odstąpienia od Umowy Klientów nie będących Konsumentami.

XIV. ZMIANY

1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Regulaminu.

2. Organizator publikuje aktualnie obowiązującą wersję Regulaminu za pośrednictwem Serwisu.

3. W braku odmiennych zastrzeżeń – do Umowy zastosowanie znajduje wersja Regulaminu obowiązująca w dniu wypełnienia Formularza przez Klienta.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje aż do odwołania.

2. Nieważność, któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wyklucza stosowania jego pozostałych postanowień.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikające z zawartych Umów Strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, a w braku możliwości osiągnięcia kompromisu przed Sądem właściwym dla siedziby Organizatora, lub w przypadku sporów z Konsumentem przed sądem ustalonym na podstawie właściwych przepisów prawa.

XVI. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

1. Z organizatorem można skontaktować się:
a) telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 299 31 30
b) mailowo pod adresem e-mail biuro@finmex.pl